Warunki gwarancji

Cema bearing press

WARUNKI GWARANCJI

 1. Firma Dandy Horse Rafał Hornberger z siedzibą przy ul. Jordanowskiej 1b, 04-204 w Warszawie zwana dalej Gwarantem udziela gwarancji na swoje produkty jako wolne od wad materiałowych i fabrycznych. Gwarancja jest udzielana pierwotnemu nabywcy produktu zwanego dalej Kupującym i nie podlega przeniesieniu. Jedynie poprawnie wypełniona Karta Gwarancyjna daje uprawnienie gwarancyjne.
 2. Gwarant udziela gwarancji na terytorium Unii Europejskiej na koła rowerowe własnej produkcji na okres dwóch lat od daty zakupu.
 3. W okresie gwarancji Gwarant zobowiązuje się do nieodpłatnej naprawy wadliwej części kół zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej Karcie Gwarancyjnej.
 4. Warunkiem ważności gwarancji jest prawidłowy montaż kół, użytkowanie z kompatybilnymi komponentami i zgodnie z ich przeznaczeniem.
 5. Oceny wad oraz charakteru postępowania reklamacyjnego dokonuje przedstawiciel firmy Dandy Horse. Kupujący powinien powiadomić o zauważonej wadzie w możliwie krótkim terminie, jednak użytkowanie kół po jej odkryciu jest równoznaczne z utratą gwarancji.
 6. Warunkiem świadczenia usług gwarancyjnych jest dostarczenie przez Kupującego za pomocą przesyłki kurierskiej na adres korespondencyjny Gwaranta (Dandy Horse, Jordanowska 2a, 04-204 w Warszawie) reklamowanych kół wraz z pismem reklamacyjnym, kartą gwarancyjną i z dowodem zakupu. Koszty transportu kół do Gwaranta pokrywa Kupujący.
 7. Gwarant zobowiązuje się do rozpatrzenia i ustosunkowania się do reklamacji w terminie 14 dni od jej otrzymania. Jeśli reklamacja zostanie uznana, Gwarant zobowiązuje się do dostarczenia kół z usuniętą wadą na swój koszt.
 8. W piśmie reklamacyjnym Kupujący zobowiązany jest do podania swoich danych, daty zakupu kół, szczegółowego opisu wady i daty jej zauważenia.
 9. Gwarancja wygasa w przypadku:
  - dokonywania przez Kupującego wszelkich napraw wiążących się ze zmianą naprężenia szprych bez wcześniejszej konsultacji z przedstawicielem firmy Dandy Horse,
  - samodzielnego dokonania jakichkolwiek przeróbek w kołach lub zmian w ich wyglądzie o charakterze trwałym,
  - użytkowania kół w niewłaściwych warunkach eksploatacyjnych,
  - uszkodzenia kół w wyniku kolizji lub wypadku,
  - nie stosowania się do wytycznych zawartych w dołączonej instrukcji,
  - zniszczenia lub zagubienia karty gwarancyjnej,
  - zniszczenia lub zagubienia dowodu zakupu.
 10. Gwarancją nie są objęte:
  - mechaniczne uszkodzenia oraz wady zewnętrzne powstałe na skutek nieprawidłowego zabezpieczenia kół w trakcie transportu lub przechowywania,
  - wady powstałe wskutek niewłaściwego montażu, użytkowania lub niedbałości Kupującego,
  - wadliwe działanie wyrobu będące skutkiem zdarzeń losowych i warunków eksploatacji, niezależnych od Gwaranta,
  - naturalne zużycie powierzchni hamujących, łożysk, bębenka i znajdującego się w nim mechanizmu zapadkowego,
  - uszkodzenie powierzchni hamujących wskutek wytworzenia się nadmiernej ilości ciepła lub używania klocków hamulcowych innych niż załączone w komplecie z kołami bądź SwissStop Black Prince.
 11. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 12. Karta Gwarancyjna dołączona do zakupionych kół jest jedynym dokumentem, na podstawie którego Kupujący może dochodzić swoich praw z tytułu udzielonej gwarancji i jest ona ważna jedynie z dowodem zakupu.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl