Warunki gwarancji

Dandy Horse narzędzia

Warunki gwarancji

 1. Firma Dandy Horse Rafał Hornberger z siedzibą przy ul. Jordanowskiej 1b, 04-204 w Warszawie zwana dalej Gwarantem udziela gwarancji na swoje produkty jako wolne od wad materiałowych i fabrycznych. Gwarancja jest udzielana pierwotnemu nabywcy produktu zwanego dalej Kupującym i nie podlega przeniesieniu. Jedynie poprawnie wypełniona Karta Gwarancyjna daje uprawnienie gwarancyjne.
 2. Gwarant udziela dożywotniej gwarancji na terytorium Unii Europejskiej na koła rowerowe złożone na obręczach wykonanych z włókna węglowego oraz na okres dwóch lat od daty zakupu na koła złożone na obręczach wykonanych ze stopów aluminium.
 3. W okresie gwarancji Gwarant zobowiązuje się do nieodpłatnej naprawy wadliwej części kół zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej Karcie Gwarancyjnej.
 4. Warunkiem ważności gwarancji jest prawidłowy montaż kół, użytkowanie z kompatybilnymi komponentami i zgodnie z ich przeznaczeniem.
 5. Oceny wad oraz charakteru postępowania reklamacyjnego dokonuje przedstawiciel firmy Dandy Horse. Kupujący powinien powiadomić o zauważonej wadzie w możliwie krótkim terminie, jednak użytkowanie kół po jej odkryciu jest równoznaczne z utratą gwarancji.
 6. Warunkiem świadczenia usług gwarancyjnych jest dostarczenie przez Kupującego za pomocą przesyłki kurierskiej na adres korespondencyjny Gwaranta (adres ten jest dostępny w zakładce „kontakt” na stronie internetowej sklepu) reklamowanych kół wraz z pismem reklamacyjnym, kartą gwarancyjną i z dowodem zakupu. Koszty transportu kół do Gwaranta pokrywa Kupujący.
 7. Gwarant zobowiązuje się do rozpatrzenia i ustosunkowania się do reklamacji w terminie 14 dni od jej otrzymania. Jeśli reklamacja zostanie uznana, Gwarant zobowiązuje się do dostarczenia kół z usuniętą wadą na swój koszt.
 8. W piśmie reklamacyjnym Kupujący zobowiązany jest do umieszczenia szczegółowego opisu wady i daty jej zauważenia. Gwarant zobowiązuje się do rozpatrzenia i ustosunkowania się do reklamacji w terminie 14 dni od jej otrzymania. Jeśli reklamacja zostanie uznana, Gwarant zobowiązuje się do dostarczenia kół z usuniętą wadą na swój koszt.
 9. Gwarancja wygasa w przypadku:
  - dokonywania przez Kupującego lub na jego zlecenie wszelkich napraw wiążących się ze zmianą naprężenia szprych bez użycia poprawnie skalibrowanego miernika naprężenia szprych,
  - samodzielnego dokonania jakichkolwiek przeróbek w kołach lub zmian w ich wyglądzie o charakterze trwałym,
  - użytkowania kół w niewłaściwych warunkach eksploatacyjnych,
  - uszkodzenia kół w wyniku kolizji lub wypadku,
  - nie stosowania się do wytycznych zawartych w dołączonej instrukcji,
  - zniszczenia lub zagubienia karty gwarancyjnej,
  - zniszczenia lub zagubienia dowodu zakupu.
 10. Gwarancją nie są objęte:
  - mechaniczne uszkodzenia oraz wady zewnętrzne powstałe na skutek nieprawidłowego zabezpieczenia kół w trakcie transportu lub przechowywania,
  - wady powstałe wskutek niewłaściwego montażu, użytkowania lub niedbałości Kupującego,
  - wadliwe działanie wyrobu będące skutkiem zdarzeń losowych i warunków eksploatacji, niezależnych od Gwaranta,
  - naturalne zużycie powierzchni hamujących, łożysk, bębenka i znajdującego się w nim mechanizmu zasprzęglającego.
 11. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 12. Karta Gwarancyjna dołączona do zakupionych kół jest jedynym dokumentem, na podstawie którego Kupujący może dochodzić swoich praw z tytułu udzielonej gwarancji i jest ona ważna jedynie z dowodem zakupu.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl