Warunki gwarancji

Dandy Horse narzędzia

1. Firma Dandy Horse Rafał Hornberger z siedzibą przy ul. Jordanowskiej 1b, 04-204 w Warszawie zwana dalej Gwarantem udziela gwarancji na swoje produkty jako wolne od wad materiałowych i fabrycznych. Gwarancja jest udzielana pierwotnemu nabywcy produktu zwanego dalej Kupującym i nie podlega przeniesieniu. Jedynie poprawnie wypełniona Karta Gwarancyjna daje uprawnienie gwarancyjne.

2. Gwarant udziela dożywotniej gwarancji na terytorium Unii Europejskiej na koła rowerowe złożone na obręczach wykonanych z włókna węglowego oraz na okres dwóch lat od daty zakupu na koła złożone na obręczach wykonanych ze stopów aluminium.

3. W okresie gwarancji Gwarant zobowiązuje się do nieodpłatnej naprawy wadliwej części kół zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej Karcie Gwarancyjnej.

4. Warunkiem ważności gwarancji jest prawidłowy montaż kół, użytkowanie z kompatybilnymi komponentami i zgodnie z ich przeznaczeniem.

5. Oceny wad oraz charakteru postępowania reklamacyjnego dokonuje przedstawiciel firmy Dandy Horse. Kupujący powinien powiadomić o zauważonej wadzie w możliwie krótkim terminie, jednak użytkowanie kół po jej odkryciu jest równoznaczne z utratą gwarancji.

6. Warunkiem świadczenia usług gwarancyjnych jest dostarczenie przez Kupującego za pomocą przesyłki kurierskiej na adres korespondencyjny Gwaranta (adres ten jest dostępny w zakładce „kontakt” na stronie internetowej sklepu) reklamowanych kół wraz z pismem reklamacyjnym, kartą gwarancyjną i z dowodem zakupu. Koszty transportu kół do Gwaranta pokrywa Kupujący.

7. Gwarant zobowiązuje się do rozpatrzenia i ustosunkowania się do reklamacji w terminie 14 dni od jej otrzymania. Jeśli reklamacja zostanie uznana, Gwarant zobowiązuje się do dostarczenia kół z usuniętą wadą na swój koszt.

8. W piśmie reklamacyjnym Kupujący zobowiązany jest do umieszczenia szczegółowego opisu wady i daty jej zauważenia. Gwarant zobowiązuje się do rozpatrzenia i ustosunkowania się do reklamacji w terminie 14 dni od jej otrzymania. Jeśli reklamacja zostanie uznana, Gwarant zobowiązuje się do dostarczenia kół z usuniętą wadą na swój koszt.

9. Gwarancja wygasa w przypadku:
- dokonywania przez Kupującego lub na jego zlecenie wszelkich napraw wiążących się ze zmianą naprężenia szprych bez użycia poprawnie skalibrowanego miernika naprężenia szprych,
- samodzielnego dokonania jakichkolwiek przeróbek w kołach lub zmian w ich wyglądzie o charakterze trwałym,
- użytkowania kół w niewłaściwych warunkach eksploatacyjnych,
- uszkodzenia kół w wyniku kolizji lub wypadku,
- nie stosowania się do wytycznych zawartych w dołączonej instrukcji
- zniszczenia lub zagubienia karty gwarancyjnej,
- zniszczenia lub zagubienia dowodu zakupu.

10. Gwarancją nie są objęte:
- mechaniczne uszkodzenia oraz wady zewnętrzne powstałe na skutek nieprawidłowego zabezpieczenia kół w trakcie transportu lub przechowywania,
- wady powstałe wskutek niewłaściwego montażu, użytkowania lub niedbałości Kupującego,
- wadliwe działanie wyrobu będące skutkiem zdarzeń losowych i warunków eksploatacji, niezależnych od Gwaranta,
- naturalne zużycie powierzchni hamujących, łożysk, bębenka i znajdującego się w nim mechanizmu sprzęgającego.

11. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

12. Karta Gwarancyjna dołączona do zakupionych kół jest jedynym dokumentem, na podstawie którego Kupujący może dochodzić swoich praw z tytułu udzielonej gwarancji i jest ona ważna jedynie z dowodem zakupu.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl